طراحی خانه با سنگ تراورتن عباس آباد آتاکاما A

نما رومی

سنگ نما سفید

تراورتن عباس آباد یا تراورتن دره بخاری

طراحی محیط خانه با سنگ تراورتن عباس آباد وولگا F

سنگ مناسب مناطق شرجی و مرطوب

نمای داخلی با سنگ تراورتن عباس آباد