سنگ عباس آباد گروه تاسلو

تراورتن عباس آباد تاسلو M

تراورتن عباس آباد تاسلو A

تراورتن عباس آباد تاسلو H

تراورتن عباس آباد تاسلو K

سنگ عباس آباد گروه دانوب

تراورتن عباس آباد دانوب K

تراورتن عباس آباد دانوب A

تراورتن عباس آباد دانوب F

تراورتن عباس آباد دانوب N

سنگ عباس آباد گروه وولگا

تراورتن عباس آباد وولگا M

تراورتن عباس آباد وولگا A

تراورتن عباس آباد وولگا C

تراورتن عباس آباد وولگا F

سنگ عباس آباد گروه آتاکاما

تراورتن عباس آباد آتاکاما C

تراورتن عباس آباد آتاکاما A

تراورتن عباس آباد آتاکاما B

سنگ عباس آباد گروه هیرلا

تراورتن عباس آباد هیرلا C

تراورتن عباس آباد هیرلا F

تراورتن عباس آباد هیرلا A

تراورتن عباس آباد هیرلا B

سنگ عباس آباد گروه کاتانیا

تراورتن عباس آباد کاتانیا C

تراورتن عباس آباد کاتانیا B

سنگ عباس آباد گروه بلک ریور

تراورتن عباس آباد بلک ریور A

تراورتن عباس آباد بلک ریور B